Salgs- og leveringsbetingelser

For alle aftaler mellem Jysk Solenergi A/S og vore kunder gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden.

I det omfang gældende dansk ret ikke er fraveget ved disse salgs- og leveringsbetingelser, er aftaler om Jysk Solenergi A/S' salg af produkter omfattet af den på aftaletidspunktet gæl­dende dansk ret, herunder blandt andet købeloven, produkt­ansvarsloven mv.

1. Tilbudsgivning og aftaleindgåelse
De af Jysk Solenergi A/S afgivne salgstilbud er gældende i 30 dage, med mindre andet er angivet.
Købstilbud er først accepteret, når kunden har modtaget Jysk Solenergi A/S' skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller Jysk Solenergi A/S inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra kunden på et af Jysk Solenergi A/S afgivet tilbud.
Annulering eller ændring af en ordre kan kun ske med sælgers skriftlige godkendelse. Ved købsaftaler, der medfører fremskaffelse/import af specialprodukter, der normalt ikke er lagervarer, kan købsaftale ikke ophæves.
Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, kursændrin­ger, udsolgte varer samt ændrede specifikationer i produkter mv.

2.  Pris
De i salgstilbud og ordrebekræftelser angivne priser er, med mindre andet er anført, angivet i DKK inklusiv den til enhver tid gældende momssats.
Varer, som skal leveres, bliver pålagt et fragt- eller forsendel­sesgebyr.
Jysk Sol­energi A/S forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

3.  Betaling
Jysk Solenergi A/S' salg er hovedsageligt internetbaseret og betaling sker via bankoverførsel, men mindre andet er aftalt skriftligt. Ved betaling ved bankoverførsel indsættes beløbet på Jysk Solenergi A/S' bankkonto og ordren effektueres, når betaling er regi­streret. Ved betaling ved bankoverførsel skal kunden påføre ordre- og kundenummer. Der gøres opmærksom på en evt. behandlingstid på 1-3 dage ved bankoverførsel.
Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.
Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 8 dage efter fakturadato.
Ved køb af produkter, som skal sendes med fragtselskab, skal kunden betale forud eller pr. efterkrav mod et gebyr for betaling pr. efterkrav.

4.  Forsinket betaling
Såfremt kunden, ved anden betalingsaftale end bankoverførsel, ikke betaler det fulde beløb rettidigt, debiteres mora­rente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.
Såfremt kunden ikke betaler det fulde beløb rettidigt, er Jysk Solenergi A/S berettiget til beregne sig et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

5.  Kreditforhold
For kunder med kreditforhold gøres der opmærksom på, at Jysk Solenergi A/S forbeholder sig ret til at søge kunde- og kreditoplys­ninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

6.  Ejendomsforbehold
Jysk Solenergi A/S forbeholder sig ejendomsretten til alle produkter, indtil den fulde købesum er modtaget af Jysk Sol­energi A/S. 

7.  Leveringstid og levering
Ved bestilling af lagerførte produkter og efter accept af ordrebekræftelse inden kl. 13.00 på hver­dage, tilstræber Jysk Solenergi A/S at afsende ordren efterfølgende hverdag med levering hos kunden den efterfølgende hverdag. Ved bestilling og efter accept af ordrebekræftelse modtaget efter kl. 13.00 på hverdage skal kunden påregne en ekstra dags leverings­tid. Såfremt disse leveringstider overskrides, bliver kunden, i det omfang det er muligt for Jysk Solenergi A/S, adviseret via e-mail eller telefon.
Der skal altid være en person hos kunden til at modtage forsendelsen. Når varen leveres på kundens adresse, skal der kvitteres for modtagelsen og varen skal straks kontrolleres for eventuel transportskade.
Såfremt forsendelsen ikke kan afleveres på kundens adresse, eks. grundet uvejsomt eller blødt terræn, smalle veje o.lign, skal kunden selv afhente forsendelsen hos fragtselskabet eller efter anden aftale. Evt. kan specialtransport etableres efter aftale og for kundens regning.
Jysk Solenergi A/S gør opmærksom på, at der kan forekomme leveringstider på dele af produktsortimentet, idet Jysk Sol­energi A/S selv importerer produkter direkte fra udenlandske leveran­dører. Jysk Solenergi A/Sbestræber sig på at holde et lavt prisniveau og dette indebærer bla. et mindre lager. Jysk Solenergi A/S vil meddele kunden evt. forventet leveringstid, hvis varen ikke er på lager.

8.  Defekte og mangelfulde produkter
Synlige fejl og mangler: Alle produkter skal ved levering kontrolleres af kunden for defekter eller mangler. Har emballagen tegn på skade, når kunden modtager varen, skal pakken/pallen åbnes i overværelse af fragtmanden. Kvittering for modtagelsen uden forbehold eller anmærkninger udgør en accept af, at varen er uden synlige defekter eller mangler.
Konstaterer kunden under denne kontrol, at produktet er behæftet med defekter eller mangler, skal kunden påføre følgende tekst på kvitteringen: ”fragtskadet”, ”modtagelse nægtet” eller tilsvarende formulering. Kunden skal straks, og senest 5 hverdage efter modtagelsen, herefter kontakte Jysk Solenergi A/S om de defekte og/eller mangelfulde produkter. Såfremt kunden ikke overholder denne frist, kan kunden ikke påberåbe sig de pågældende fejl og mangler.
Ved skjulte fejl og mangler skal kunden straks og senest 5 hverdage efter opdagelsen af evt. skjulte fejl og mangler, underrette Jysk Solenergi A/S herom. Såfremt kunden ikke overholder denne frist, kan kunden ikke påberåbe sig de pågældende fejl og mang­ler.

9. Returnering
Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med Jysk Solenergi A/S. Specialfremstillede produkter eller produkter hjemtaget spe­cielt og som normalt ikke er i Jysk Solenergi A/S' produktsortiment, tages ikke retur.
Efter forudgående aftale med Jysk Solenergi A/S krediteres ubeskadigede, returnerede varer med fradrag af 15%. Fakturanummer skal af kunden oplyses ved returnering. 

10. Reklamation 
Kunden returnerer den mangelfulde del til Jysk Solenergi A/S med det af Jysk Solenergi A/S anviste fragtselskab. 
Såfremt Jysk Solenergi A/S tilbyder reparation af den mangelfulde del, sender kunden delen til Jysk Solenergi A/S med det af Jysk Solenergi A/S anviste fragtselskab. Herefter foranlediger Jysk Solenergi A/S reparation af den mangelfulde del og returnerer den efter endt reparation. 
Sendes den mangelfulde del retur til Jysk Solenergi A/S med et andet fragtselskab, end det af Jysk Solenergi A/S anviste, afholder kunden selv fragtomkostninger.  

11. Udsolgte varer
Såfremt Jysk Solenergi A/S har modtaget betaling for en vare, som viser sig at være udgået eller i restordre, kan kunden vælge at lade købet gå tilbage og få pengene retur, eller vælge et alternativt produkt til en tilsvarende pris.

12. Ansvar
I det omfang Jysk Solenergi A/S er erstatningsansvarlig overfor kunden, er Jysk Solenergi A/S' erstatningsansvar begrænset til omlevering. Såfremt dette ikke er muligt fremsendes en kreditnota til kunden. Jysk Solenergi A/S er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tilslutnings­om­kostninger, kundens omkostninger til tredjemands af­hjælpning eller øvrige krav fra tredjemand etc., ligesom Jysk Solenergi A/S under ingen omstændigheder er erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder skader på tilsluttet udstyr etc.

13. Produktansvar
I det omfang Jysk Solenergi A/S er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, kan Jysk Solenergi A/S under ingen omstændigheder blive erstatningsansvarlig for et større beløb end købesummen for de pågældende produkter.
Såfremt en tredjemand gør Jysk Solenergi A/S erstatnings­ansvarlig som følge af produktansvar for et økonomisk tab, som er større end købesummen for de pågældende produkter i forholdet mellem kunden og Jysk Solenergi A/S, er kunden forpligtet til straks at skadesløsholde Jysk Sol­energi A/S for den del af tredjemands tab, som ligger ud over købesummen for de pågældende produkter.
Jysk Solenergi A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løs­øre, som indtræder, mens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Jysk Solenergi A/S kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller for­sømmelse begået af Jysk Solenergi A/S eller andre, som Jysk Solenergi har ansvaret for.  

14. Force Majeure 
Jysk Solenergi A/S er kun ansvarlig for misligholdelse af kontrakten, såfremt misligholdelsen ikke skyldes force majeure.
Force majeure omfatter ethvert forhold, som hindrer opfyldelse af den mellem Jysk Solenergi A/S og kunden ind­gåede aftale, som Jysk Solenergi A/S ikke har kontrol over, herunder blandt andet krig, borgerlige uroligheder, natur­katastrofer, strejker og lockout, herunder strejker og lockout hos leverandører af råvarer, varer eller tjenesteydelser til Jysk Solenergi A/S samt svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Jysk Solenergi A/S' eller dennes leveran­dørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud, leverandørers misligholdelse af kontrakter etc. 
Jysk Solenergi A/S har i tilfælde af force majeure valget mellem 1: at annullere handlen eller en del af denne uden at Jysk Solenergi derved bliver erstatningsansvarlig over for kunden, eller 2: at levere det aftalte produkt inden for rimelig tid efter hindringen for aftalens opfyldelse er ophørt. 
 
15.  Returvarer
Af hensyn til sikker og hurtig ekspedition bør Jysk Sol­ener­gi A/S kontaktes, inden en vare returneres. Fakturanummer skal opgives ved evt. returnering af varer. 
Alle forsendelses- og fragtomkostninger forbundet med returnering af varer påhviler kunden, med mindre der er tale om en defekt eller fejlleveret vare. 
Varerne skal returneres i ubeskadiget emballage.
Ved varer, som er købt og afhentet hos Jysk Solenergi A/S, krediteres ubeskadigede franko returnerede varer med fradrag af 15%.
Ved fjernsalg er der 14 dages fuld retur-/fortrydelsesret efter modtagelsen. Returneres varen efter udløbet af de 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg, krediteres ubeskadigede franko-returnerede varer med fradrag af 15%.
Specialfremstillede produkter eller produkter hjemtaget spe­cielt, og som normalt ikke er i Jysk Solenergi A/S' produktsortiment, tages ikke retur.

16.  Garanti
Der er generelt iflg. dansk købelov 1 års garanti og 2 års reklamation på Jysk Solenergi A/S' produkter.

Solcellemoduler:
På vore solcellemoduler er der 10 års fabriksgaranti, samt yderligere en produktionsgaranti fra fabrikken. For produktionsgarantien gælder, at ydelsen på solcellemodulerne som minimun er 90% af nominel ydelse efter 12 år, og min. 80% af nominel ydelse efter 25 år. Alle garantier på produkter og ydelser er således fabriksgarantier og Jysk Solenergi A/S kan ikke overtage en fabriksgaranti. ULICA solcellemoduler er som udgangspunkt leveret med ovennævnte fabriksgarantier. Alle fabrikkens solceller er af fabrikken forsikret gennem CHUBB, et internationalt forsikrings­selskab. Alle solceller kan fra fabrikkens side forsikres for højst 1 år ad gangen.

Garantien er kun gældende, hvis montering mv. er sket forsvarligt efter fabrikkens eller vore forskrifter, og der ydes ikke garanti på udefra kommende skader, overbelastning, fejlstrøm, fejlmontering, stormskader mv. Garantien er kun gældende, hvis solcellemodulerne er alm. vedligeholdte og at evt. korrosionsskader, skader fremkommet ved vejrlig, stenslag mv. er udbedret.

Jysk Solenergi A/S udfører normalt ikke montager, el-installationer eller anden form for installationer, men kan henvise til montører og aut. installatører, som kunden efterfølgende kan lave aftaler med. Jysk Solenergi A/S yder følgelig ikke garanti på el-arbejder og montager. Garantien på el-arbejder og montager opretholdes af de respektive leverandører.

Invertere:

Jysk Solenergi A/S yder normalt 2 års garanti på invertere, med mindre andet er anført. På nye Delta invertere er der som udgangspunkt 5 års fabriksgaranti. Garantien følger fakturadato. Garantien for Solivia invertere kan i en periode gratis forlænges af kunden selv til 10 års fabriksgaranti. Garantiforlængelsen skal foretages af kunden selv og sker på Deltas hjemmeside, som er: www.solar-inverter.com. 
Garanti på invertere er kun gældende under følgende forhold: Invertere skal opsættes iflg. installations­manualens forskrifter/instruktioner og monteres af en aut. elinstallatør, og skal i givet fald kunne dokumenteres. Inverteren må ikke overbelastes eller få fejlstrøm af nogen art. Ved eks. lynnedslag dækkes ­inverter af husets forsikring og ikke af garantien.
Ved fejl på husets el-installationer, fejlstrøm/overspænding i huset eller andre påvirkninger, som kan føre til fejl på eks. inverter, dækker fabriksgarantien ikke. Det anbefales derfor at få monteret en overspændingssikring i huset.

Jysk Solenergi A/S yder normalt 2 års garanti på nye invertere, med mindre andet er anført. På nye Delta invertere er der som udgangspunkt 5 års fabriksgaranti. Garantien følger fakturadato. Garantien for Solivia invertere kan i en periode gratis forlænges af kunden selv til 10 års fabriksgaranti. Garantiforlængelsen for Solivia invertere skal foretages af kunden selv og sker på Deltas hjemmeside, som er: www.solar-inverter.com. Forlængelse af fabriksgaranti for Delta RPI invertere tegnes separat ved bestilling.

Garanti på invertere er kun gældende under følgende forhold: Invertere skal opsættes iflg. installations­manualens forskrifter/instruktioner og monteres af en aut. elinstallatør, og skal i givet fald kunne dokumenteres. Inverteren må ikke overbelastes eller få fejlstrøm af nogen art. Ved eks. lynnedslag dækkes ­inverter af husets forsikring og ikke af garantien.Ved fejl på husets el-installationer, fejlstrøm/overspænding i huset eller andre påvirkninger, som kan føre til fejl på eks. inverter, dækker fabriksgarantien ikke. Det anbefales derfor at få monteret en overspændingssikring i huset.

Software til invertere: Al brug af software leveret med inverter (eks. Siemens Sitop Solar og Delta Solivia) sker på eget ansvar og for egen risiko. Jysk Solenergi A/S dækker ikke for evt. opståede fejl, der er fremkommet ved brug af softwaren - uanset fejltype. Jysk Solenergi A/S kan rette evt. opståede fejl mod ­betaling af medgået tid.

Ved tilkald af vore servicefolk til kunder med evt. fejl på solcellemoduler eller invertere, som indgår under de angivne garantier, er omkostningerne til serviceudkald dækket af Jysk Solenergi A/S. Ved evt. efterfølgende installations­arbejder og montager ifm. eks. fejl på dataloggere, invertere og solceller dækkes omkostninger hertil ikke af Jysk Solenergi A/S. Garantien dækker således reparation eller erstatning af det fejlramte emne, men ikke efterfølgende installation eller montage. I tilfælde, hvor der ikke kan ­registreres fejl på emnet, vil kunden få faktura på de samlede omkostninger, herunder bl.a. medgået tid, fragt og kørsel.